Fundacja Świątynia Sztuki powołana została w 2006 r. Wspólnie z Muzeum tworzy w Grębocinie centrum poświęcone historii i sztuce. Najważniejszym celem Fundacji jest pomoc w funkcjonowaniu Muzeum, ale również realizacja projektów z zakresu konserwacji dzieł sztuki i edukacji poprzez sztukę. Jeśli popierasz naszą inicjatywę i chcesz pomóc, podajemy konto do wpłat:

PKO Bank Polski 14 1020 5011 0000 9602 0127 5205

2023

Zakup i montaż zaadaptowanych trzech kontenerów morskich w celu utworzenia obiektów infrastruktury edukacyjno-kulturalnej w miejscowości Grębocin

Realizacja projektu w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakupione w ramach projektu kontenery, stanowią nową przestrzeń wystawienniczo-warsztatową, mieszczącą się w obrębie Muzeum pod nazwą – Galeria 31. Oficjalne otwarcie połączone z wizytą Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego, odbyło się 8 maja 2023 roku. W ramach inauguracji zaprezentowano wystawę grafik i neonów EAT ME autorstwa graficzki Agaty Dworzak-Subocz, szefowej Fundacji Świątynia Sztuki, oraz wręczono dyrektorowi Muzeum Dariuszowi Suboczowi Odznakę Honorową „Za zasługi dla Powiatu Toruńskiego”, za rolę Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie w kreowaniu miejsc znaczących na mapie regionu.

2022

Emergency grant for the protection of heritage in Ukraine through the purchase of conservation equipment.

Zakup i transport specjalistycznego sprzętu konserwatorskiego do Narodowego Centrum Badań i Restauracji Ukrainy w Kijowie, m.in.: maszyny papiernicze, stoły niskociśnieniowe, stanowiska do oczyszczania mikrobiologicznego, generatory azotu i ozonu.

Szkolenie dla konserwatorów z Centrum Konserwatorskiego w Kijowie.

Szkolenie zostało przeprowadzone dla konserwatorów z kijowskiego Centrum Konserwacji w Pracowni Konserwacji ARS VETA przy Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Objęło obsługę sprzętu konserwatorskiego (maszyna do konserwacji papieru, stanowisko do oczyszczania starodruków i urządzenie do przeprowadzania dezynfekcji beztlenowej), zakupionego dla Centrum Konserwatorskiego w Kijowie we współpracy ze szwajcarską Fundacją ALIPH w ramach pomocy związanej z wojną na Ukrainie.

2020


Konserwacja i renowacja fragmentu elewacji południowej budynku dawnego kościoła pw. św. Barbary w Grębocinie

Realizacja projektu dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Konserwacja i renowacja fragmentu elewacji południowej budynku dawnego kościoła pw. św. Barbary w Grębocinie”, w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach dofinansowania zostały odnowione ceglane wątki murów wejścia oraz części wschodniej elewacji południowej.


2019

Prace dokumentacyjno – inwentaryzacyjne w archiwum muzealnym The Polish Mission Of The Orchard Lake Schools (USA)

W ramach współpracy z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, Fundacja Świątynia Sztuki zrealizowała projekt „Prace dokumentacyjno – inwentaryzacyjne w archiwum muzealnym The Polish Mission Of The Orchard Lake Schools (USA)”. Projekt ten, realizowany w ramach programu wolontaryjnego, pozwolił na dwumiesięczny pobyt Doktorantki Studiów Doktoranckich z zakresu Nauk o Sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu mgr Izabeli Kiełek, która w tym czasie prowadziła prace inwentaryzacyjno-badawcze.

Ośrodek polonijny w Orchard Lake to placówka, w której historia Polaków na obczyźnie sięga 2 połowy XIX wieku i jest związana z działalnością misyjną księży katolickich. W czasie swojej wieloletniej działalności, ośrodek przekształcił się z niewielkiego seminarium duchownego, w jedną z największych organizacji polonijnych w USA, w ramach której działały Zakłady Naukowe, Archiwa oraz Muzea. Projekt jest kontynuacją zeszłorocznych prac poświęconych porządkowaniu muzealiów w Orchard Lake. W tym roku spisano oraz zabezpieczono prawie 800 obiektów (w tym ponad 600 medali i przypinek z czasów II Rzeczypospolitej) i wykonano ponad 2200 zdjęć dokumentacji inwentarzowej. Wśród skatalogowanych obiektów znalazły się m. in.: obrazy Malczewskiego i Fałata, zbiór prac Waltera Krawca, projekty kostiumów Karola Lindera, a także liczne pamiątki oraz sztandary organizacji polonijnych działających w okręgu Michigan.

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.


2018


Konserwacja zbiorów malarstwa w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Buenos Aires w Argentynie.

Konserwacja zbioru zabytkowych obrazów polskiego żołnierza i malarza Jana Gilowskiego, stanowiących kolekcję muzeum znajdującego się na terenie Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów w Buenos Aires w Argentynie. Tematyka obrazów poświęcona polskiej wojskowości, a w szczególności 3 Dywizji Strzelców Karpackich, w której służył Gilowski. Projekt konserwatorski pozwoli zachować ważną część polskiej kultury i zabezpieczyć obiekty przed dalszym niszczeniem. Przyczyną  fatalnego stanu zachowania obrazów było nietypowe podłoże malarskie (obrazy zostały namalowane na płótnie wykorzystywanym do produkcji namiotów wojskowych), specyfika klimatu oraz nieprawidłowe warunki przechowywania.


Zadanie w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą dofinansowane z Prezydium Senatu RP.


Remont pokrycia dachowego wieży budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie – etap II

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Od czcionki do wolności- wideo edukacyjne na 100-lecie odzyskania Niepodległości

Tym razem Fundacja Świątynia Sztuki przy współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie postanowiła stworzyć, a następnie udostępnić w domenie publicznej krótki film edukacyjny przedstawiający rolę druku w odzyskaniu niepodległości. Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości stanowią dobry pretekst do kształtowania się postawy patriotycznej w społeczeństwie. Dlatego też projekt ma charakter przede wszystkim edukacyjny. Film realizowany jest w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie oraz w Toruniu. Już niedługo nasze wnętrza i wyposażenie zobaczyć będzie można w nowej odsłonie.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń www.torun.pl


Pomoc w zachowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego ze zbiorów The Polish Museum of America w Chicago

Zadanie obejmuje konserwację zbioru 80 obiektów: plakatów, rysunków, grafik i dokumentów wykonanych przez polskich twórców, datowanych na koniec XIX i I połowę XX w. Tematyka prac dotyczy ważnych wydarzeń i postaci z historii Polski. Zbiór pochodzi ze zbiorów The Polish Museum of America w Chicago. Obiekty przetransportowane do Polski – do Pracowni Konserwacji ARS VETA w Grębocinie, poddawane są pracom restauratorsko-konserwatorskim. Efektem tych działań będzie wystawa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.


Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła poewangelickiego przy ulicy Szkolnej 31 w Grębocinie

W ramach: Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Nr projektu/umowy: RPKP.03.05.01-04-0059/17

Zakres projektu: W wyniku realizacji projektu zostanie dokonana kompleksowa termomodernizacja w budynku kościoła poewangelickiego przy ulicy Szkolnej 31 w Grębocinie.

Okres realizacji: 04.2018-06.2019

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Pieniężna Grywalizacja – Bank Ambitnej Młodzieży

Warsztaty edukacyjno-artystyczne  “Pieniężna Grywalizacja” to przybliżenie historii pieniądza, tajników jego produkcji, historycznych etapów rozwoju, projektowanie banknotów oraz sposoby zabezpieczenia przed fałszerstwem. Projekt podzielony był na dwa etapy: zajęcia teoretyczne i działania artystyczne, tak aby każdy z uczestników mógł poznać historię pieniądza nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Projekt Fundacji Świątynia Sztuki realizowany był w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie i skierowany do uczniów i studentów w ramach projektu Bank Ambitnej Młodzieży.
 

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK


Międzynarodowy Przegląd Sztuki Papierniczej

Projekt dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2017


Konserwacja obrazów i zbioru listów z kolekcji Polish Mission of the Orchard Lake (USA).

Pracownia ARS VETA dzięki projektowi z MKIDN poddała konserwacji siedem prac malarskich i rysunkowych autorstwa polskich artystów z II połowy XIX i początku XX wieku: Jana Matejki, Jaceka Malczewskiego, Juliana Fałata, Leona Wyczółkowskiego i Jana Styki oraz zbioru listów napisanych w latach 1945-1949 przez polskich katolików. Są to dokumenty skierowane do polonijnej organizacji działającej w USA Ligi Katolickiej pomocy religijnej Polsce i Polonii, która to wspierała materialnie parafie katolickie w zniszczonym wojną kraju i zabytki sztuki polskiej. Obiekty pochodzą z kolekcji Polish Mission of the Orchard Lake (USA).

Konserwacja 100 plakatów i grafik ze zbiorów The Polish Museum of America w Chicago.

Zbiór 100 polskich plakatów i grafik znajdujących się w The Polish Museum of America w Chicago został wytypowany i częściowo poddany zachowawczym pracom konserwatorskim w St. Zjednoczonych. Część obiektów została przetransportowana do Polski do Pracowni Konserwacji ARS VETA w Grębocinie, w której każdy z obiektów został poddany pracom restauratorsko-konserwatorskim. Dzięki projektowi obiekty po konserwacji zostały zdigitalizowane.


Remont pokrycia dachowego nawy budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie

Fundacja Świątynia Sztuki zakończyła realizację projektu “Remont pokrycia dachowego nawy budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Prace przy remoncie dachu polegały na rozebraniu starego pokrycia i położeniu dachówki ceramicznej. Dzięki realizacji zadania zabytkowy obiekt w którym znajduje się Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa odzyskał walor estetyczny ale przede wszystkim funkcjonalny.

Projekt przeprowadzono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o przetargu


Międzynarodowy Festiwal Papieru

Międzynarodowy Festiwal Papieru to wydarzenie mające na celu wymianę doświadczeń artystów zajmujących się w swojej twórczości tematem papieru.
Impreza organizowana jest po raz trzeci w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie przy współpracy z Fundacją. W tej edycji gościliśmy artystów ze Stanów Zjednoczonych (Drew Mattot), Ukrainy (Eva Polyak), Białorusi Andryu Vasilevsky i Meksyku (Manuel Ramirez). Projekt stworzony został z chęci i potrzeby dzielenia się wiedzą dotyczącą papiernictwa, podtrzymania tradycji oraz łączenia nauki i historii z zabawą.

 

Projekt dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego


2016


Konserwacja zbioru listów z kolekcji Polish Mission of the Orchard Lake (USA)

W Pracowni ARS VETA konserwacji poddane zostały listy dzieci z kolekcji Polish Mission of the Orchard Lake (USA). Listy były pisane przez uczniów polskich szkół w 1922 roku i wysyłane do Amerykanów polskiego pochodzenia. Akcja pisania listów połączona była ze zbiórką pieniędzy na budowę pomnika wdzięczności dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. Amerykańska pomoc pozwoliła ocalić od śmierci, głodu i chorób ponad milion dzieci. Dzięki powołanemu na początku 1919 roku Amerykańskiemu Wydziałowi Ratunkowemu, który zajmował się dostarczaniem pomocy humanitarnej do wycieńczonych wojną krajów Europy, tylko do samej Polski dotarło prawie milion ton darów, głównie żywności i odzieży. Kiedy więc w 1922 roku w szkołach całego kraju rozpoczęło się wielkie pisanie listów dziękczynnych, słowa popłynęły z głębi serc. Tym bardziej, że podziękować trzeba było nie tylko za wsparcie humanitarne, ale również za narażane życie – tysiące Polaków z USA zasiliło szeregi Armii Hallera.


Konserwacja Plakatów ze zbiorów Polish Mission w Orchard Lake (USA)

Zbiór plakatów, druków okazjonalnych i ilustracji poddany konserwacji, a nawet częściowej rekonstrukcji w Pracowni ARS VETA, to zaledwie fragment większej całości znajdującej się w posiadaniu Muzeum Polskiego w Ameryce i Misji Polskiej w Orchard Lake. Historycznie dotyczą okresu II Rzeczpospolitej. Do tej pory dzieła te nie były szerzej znane. Wiele prac z tej kolekcji uchodzi w Polsce za prawdziwe unikaty. Należą do nich plakaty autorstwa wybitnych polskich grafików Stefana Norblina i Tadeusza Gronowskiego. Z powodu wybuchu II wojny zostały one w USA. W 1966 roku władze polskie oficjalnie przekazały je wraz z innymi obiektami, na własność Muzeum Polskiego w Chicago. Dzięki podjętym pracom konserwatorskim zatrzymany został proces destrukcji papierowego podłoża i przywrócono im pierwotne walory ekspozycyjne. Plakaty prezentowane były na wystawie w Muzeum Plakatu w Wilanowie.


Asterysk i Obelisk – sekretne życie znaków typograficznych

Inwentaryzacja, konserwacja i udostępnienie zbioru czcionek i pras drukarskich w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie.

Dzięki projektowi o tajemniczej nazwie “Asterysk i Obelisk” przeprowadziliśmy inwentaryzację i konserwację czcionek i pras znajdujących się w zbiorach Muzeum w Grębocinie. Ten niezwykły zespół zabytków został ocalony z powodzi, jaka miała miejsce w Muzeum Druku w Cumbrii (UK). Przekazany do Muzeum zbiór czcionek i pras został skatalogowany i opracowany, tak, abyśmy mogli ponownie zacząć wykorzystywać go w druku. Duża jego część została udostępniona w naszej siedzibie, dzięki czemu zwiedzający mają możliwość poznania rzadko spotykanych pras drukarskich i zaznajomienia się z zawodem drukarza i zecera.

Projekt dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego


NEONarracje – iluminacja miejsca

NEONarracje ­ iluminacja miejsca, to efekt projektu artystki Agaty Dworzak-Subocz z Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Instalacje neonowe opisują siedem miejsc związanych z historią niezwykłego miejsca, w którym dziś znajduje się Muzeum. Projekt jest płaszczyzną spotkania sztuki dawnej – gotyckiej budowli, ze współczesną sztuką wizualną. Użycie nowoczesnej formy konstrukcji neonowych zainstalowanych wokół zabytkowego budynku pozwoliło uwypuklić wartości wizualne i treściowe miejsca. Wątki minionych wydarzeń stały się znów widoczne, choć sama przeszłość jest poza zasięgiem, to możliwe stanie się wyjęcie z ciemności jej obrazu. Neony ­ informują, reklamują, w tym przypadku pełnią rolę przewodnika, dzięki któremu widz obcuje z zabytkiem na zupełnie nowej płaszczyźnie. W ten sposób podkreślony został związek dzieła z jego kontekstem ­ bezpośrednim otoczeniem i historią. Koncepcja to wykorzystanie 7 miejsc o szczególnym znaczeniu, odnoszącym się zarówno do sakralnej przeszłości obiektu, jak i do jego współczesnej funkcji oraz wzajemnych relacji z wsią.


TYPOKSIĄŻKA – od zecerni do czytelni. Światowy Dzień Książki w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

 

23 kwietnia  – odbyło się w naszym muzeum zakończenie projektu pt. „TYPOKSIĄŻKA – od zecerni do czytelni. Światowy Dzień Książki w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie”. W ramach projektu odbyła się premiera książeczki muzealnej  „Trantiputl, czyli kto mieszka w muzeum”, rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci zatytuowany „Jak wygląda chochlik drukarski ?”, dla dzieci i dorosłych zorganizowano warsztaty zecerskie, warsztaty graficzne i warsztaty ilustratorskie. Ponadto można było poczytać ksiażki w mini czytelni i zakupić nowości wydawnicze toruńskich wydawnictw dla dzieci.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń


2015


Konserwacja i wystawa zabytkowych obiektów i dokumentów królewskich i ze zbiorów Polish Mission w Orchard Lake w USA

Konserwacja zabytkowych obiektów (plansze z fotografiami i dokumentami z II wojny światowej) przeprowadzona w Pracowni ARS VETA, przywróciła walory estetyczne cennym zabytkom z epoki. Wystawę tworzą plansze z kilkudziesięcioma zdjęciami ukazującymi losy Polek i Polaków w czasie ostatniej Wojny Światowej. Zdjęcia pochodzą z lat 1940-44, opatrzone zostały komentarzami w jęz. angielskim. Szczególnie cenne są egzemplarze (oryginały i kopie) prasy konspiracyjnej wydawanej na terenie okupowanej Polski. Wśród pochodzących z lat 1555-1881 obiektów znajdują się: listy ( m.in. pisane przez Królową Bonę, Annę Jagiellonkę, Eleonorę Marię, Stanisława Leszczyńskiego), dokumenty królów i królowych polskich (m. in. Henryka III Walezego, Zygmunta III Wazę, Władysława IV Wazę, Jana II Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego), książąt, arystokracji, generałów i pułkowników, dostojników kościoła oraz odpis korespondencji pomiędzy Ministerstwem Skarbu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, a Prezesem Literackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Polski, Lordem Dudley Coutts Stuart dotycząca 101 Polaków (uczestników powstania węgierskiego w 1849 r.) przybyłych z Malty do Southampton 5 czerwca 1850 r. oraz zorganizowania i pokrycia kosztów ich podróży do Nowego Jorku.


Konserwacja i wystawa plakatów ze zbiorów Polish Museum w Chicago.

W zbiorach Muzeum Polskiego w Ameryce znajduje się jeden z największych zespołów plakatów polskich na obczyźnie. Są wśród nich prace o dużej wartości historycznej i artystycznej, niekiedy nienotowane w krajowych kolekcjach. Na wystawie oglądać można było część wybranych ze zbioru 125 plakatów z okresu międzywojennego z Polish Museum of America w Chicago. Każdy z nich został poddany profesjonalnym pracom restauratorsko-konserwatorskim w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

 


2014


W 2014 roku zrealizowaliśmy projekt „Wymiana drzwi w zabytkowym budynku kościoła – siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie”. Środki na zakup i montaż zestawu trojga drzwi zewnętrznych zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, program na lata 2007-2013.